Krizová komunikace: Co to znamená a jak ji řešit?

Krizová komunikace je klíčovou disciplínou public relations a je nedílnou součástí krizového managementu. Její úspěšné zvládnutí má zásadní význam pro ochranu a zachování dobrého jména podniku, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby v její prospěch je vykonávána. Krizová komunikace se zabývá systematickým řešením krizových situací a má za úkol poskytnout včasné, věcné a hodnotné informace v případě krize. Tím lze zredukovat nejistotu, zabránit panice a minimalizovat šíření negativní publicity.

Definice Krizové Komunikace

Krizová komunikace je klíčovou disciplínou v oblasti public relations a krizového managementu. Jedná se o nástroj, který má za cíl ochránit dobré jméno, ekonomické zájmy a lidské zdroje při vzniku ohrožující situace. Tato situace může být způsobena různými faktory, jako jsou přírodní katastrofy, nehody, zločiny, teroristické útoky, škody na zdraví, špatné zpravodajství, špatné produkty, špatné služby a další.

Krizová komunikace se zaměřuje na správné a včasné poskytování informací, které jsou relevantní pro řešení krizové situace. Důležitým aspektem krizové komunikace je také řízení pověsti a image organizace, aby se minimalizovaly negativní dopady na vztahy s veřejností, zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami.

Principy Krizové Komunikace

Krizová komunikace je nedílnou součástí krizového managementu a patří mezi klíčové disciplíny public relations. Jejím úspěšným zvládnutím lze ochránit a zachovat dobré jméno podniku, instituce, neziskové organizace nebo veřejně exponované osoby.

Při krizové komunikaci je důležité dodržovat několik principů, které jsou základem pro úspěšné řešení krize. Tyto principy jsou:

 • Princip přímé odpovědnosti: Je důležité, aby organizace převzala plnou odpovědnost za situaci a přiznala své chyby. Tím lze získat důvěru veřejnosti a snížit možné negativní dopady na pověst organizace.
 • Princip nezávislosti: Krizová komunikace by měla být nezávislá na ostatních činnostech organizace a měla by být vedená odborníkem na krizovou komunikaci. Tím lze zajistit objektivitu a důvěryhodnost informací.
 • Princip přesnosti a stručnosti: Informace poskytované veřejnosti by měly být přesné a stručné. Je důležité, aby se organizace vyvarovala spekulací a poskytovala pouze ověřené informace.
 • Princip důvěryhodnosti: Organizace by měla být důvěryhodná a transparentní. Je důležité, aby se organizace držela svých slibů a poskytovala veřejnosti pravdivé informace.
 • Princip aktivního naslouchání: Organizace by měla aktivně naslouchat názorům veřejnosti a reagovat na ně. Tím lze získat důvěru a sympatie veřejnosti.

Dodržování těchto principů může pomoci organizaci úspěšně zvládnout krizi a minimalizovat její negativní dopady.

Proces Krizové Komunikace

Krizová komunikace je proces, který pomáhá organizacím připravit se na krizové situace a zvládnout je. Tento proces se skládá z několika kroků, z nichž každý je důležitý pro úspěšné zvládnutí krize. V této sekci se dozvíte více o plánování, implementaci a hodnocení krizové komunikace.

Plánování

Plánování je klíčovým krokem při přípravě na krizové situace. V této fázi by měla organizace identifikovat možné rizika a připravit plán, jak s nimi bude bojovat. Plán by měl obsahovat následující prvky:

 • Identifikace rizik
 • Definice rolí a odpovědností
 • Komunikační strategie
 • Plánování cvičení a tréninků

Implementace

Implementace krizové komunikace zahrnuje realizaci plánu a zajištění, že všichni zaměstnanci jsou připraveni na krizové situace. V této fázi by měla organizace:

 • Zajistit, že všichni zaměstnanci jsou obeznámeni s plánem a svými rolími a odpovědnostmi
 • Zajistit, že jsou k dispozici potřebné zdroje a technologie
 • Zabezpečit, aby byla komunikační strategie připravena a mohla být okamžitě spuštěna v případě krize

Hodnocení

Hodnocení je důležitým krokem při zvládání krizových situací. V této fázi by měla organizace zhodnotit, jak se plán osvědčil a co bylo třeba zlepšit. Hodnocení by mělo být provedeno co nejdříve po krizi, aby organizace mohla přijmout opatření k případnému zlepšení.

 • Zhodnotit, jak se plán osvědčil a co bylo třeba zlepšit
 • Identifikovat oblasti, ve kterých by bylo třeba provést změny
 • Aktualizovat plán a provést cvičení a tréninky, aby byli zaměstnanci připraveni na příští krizovou situaci

Krizová komunikace je klíčovým prvkem při řízení krizových situací. Plánování, implementace a hodnocení jsou důležité kroky, které organizace musí provést, aby byla připravena na krize a mohla je úspěšně zvládnout.

5 Hlavních Strategií Krizové Komunikaci

Krizová komunikace je klíčovým prvkem pro úspěšné zvládnutí krize. Strategie krizové komunikace by měla být připravena předem a měla by zahrnovat následující kroky:

 1. Identifikace cílových skupin: Je důležité identifikovat cílové skupiny, které jsou v souvislosti s krizí nejvíce postiženy. Mezi tyto skupiny mohou patřit zákazníci, zaměstnanci, akcionáři, média, veřejnost atd.
 2. Definice zprávy: Je nutné definovat zprávu, kterou chcete komunikovat s cílovými skupinami. Zpráva by měla být jasná, konkrétní a pravdivá. Je také důležité zvolit správný styl komunikace, který bude přiměřený situaci.
 3. Výběr kanálů komunikace: Je nutné zvolit vhodné kanály komunikace pro každou cílovou skupinu. Mezi kanály komunikace mohou patřit tiskové zprávy, webové stránky, sociální média, e-maily, telefonická hovor atd.
 4. Plánování a koordinace: Je nutné plánovat a koordinovat komunikaci s cílovými skupinami. Je důležité zvolit správný čas a způsob komunikace, aby byla zpráva doručena včas a efektivně.
 5. Monitorování a vyhodnocení: Je nutné monitorovat a vyhodnocovat úspěšnost strategie krizové komunikace. Pokud je to nutné, je třeba upravit strategii a opakovat kroky 1-4.

Zvolení správné strategie krizové komunikace může být klíčové pro úspěšné zvládnutí krize. Je důležité mít připravenou strategii předem a být připraven na nečekané situace.

Nástroje a Techniky

V případě, že se objeví krize, je důležité mít připravené nástroje a techniky krizové komunikace. Tyto nástroje a techniky pomáhají zvládnout situaci a minimalizovat její dopad. Zde jsou některé z nejdůležitějších nástrojů a technik krizové komunikace:

Tisková konference

Tisková konference je jedním z nejúčinnějších nástrojů krizové komunikace. Na tiskové konferenci můžete předat správné informace médiím a veřejnosti. Tisková konference by měla být připravena pečlivě a měla by být vedená zkušeným mluvčím. Je důležité, aby byly na tiskové konferenci přítomni zástupci médií, kteří zprávu o krizi šíří dále.

Sociální sítě

Sociální sítě jsou dnes velmi důležité pro krizovou komunikaci. Pomocí sociálních sítí můžete rychle a efektivně informovat veřejnost o krizi a poskytnout jim aktuální informace. Je důležité mít připravené oficiální účty na sociálních sítích a zveřejňovat na nich pravidelné aktualizace.

Tisková zpráva

Dalším nástrojem krizové komunikace je tisková zpráva. Tisková zpráva by měla být připravena pečlivě a obsahovat všechny důležité informace o krizi. Tisková zpráva by měla být rozeslána médiím a zveřejněna na oficiálních webových stránkách organizace.

Brífink

Brífink je krátká informace o krizi, která je určena pro novináře. Brífink by měl obsahovat základní informace o krizi a měl by být připravený ve formě, kterou novináři snadno zpracují a použijí pro své zpravodajské příspěvky.

Audio a video komentář

Audio a video komentář jsou dalšími nástroji krizové komunikace. Pomocí audio a video komentáře můžete poskytnout veřejnosti aktuální informace o krizi. Audio a video komentář by měl být připravený pečlivě a měl by být vedený zkušeným mluvčím.

Flash

Flash je krátká zpráva o krizi, která se zobrazí na oficiálních webových stránkách organizace. Flash by měl být připravený rychle a měl by obsahovat základní informace o krizi.

Využití těchto nástrojů a technik krizové komunikace může pomoci minimalizovat dopad krize a zvládnout situaci efektivně.

Příklady Úspěšné Krizové Komunikace

Krizová komunikace je klíčovou disciplínou public relations, která je nedílnou součástí krizového managementu. Většina organizací se s krizovou situací setká dříve nebo později. Proto je důležité mít připravenou strategii krizové komunikace. Následující příklady ukazují, jak úspěšně zvládnout krizovou situaci pomocí správné krizové komunikace.

Příklad 1: Johnson & Johnson

V roce 1982 se v USA objevila kontaminace léků proti bolesti firmy Johnson & Johnson, což vedlo k otravě sedmi osob a následné smrti jedné z nich. Firma okamžitě zareagovala a stáhla všechny produkty z regálů. Dále spolupracovala s úřady a představila nové bezpečnostní opatření. Díky rychlé a efektivní reakci firmy se podařilo minimalizovat škody na zdraví a pověsti firmy.

Příklad 2: KFC

V roce 2018 se v Británii objevila krize v KFC, když dodavatelé nedodali kuřecí maso do restaurací. KFC okamžitě zareagovalo a informovalo zákazníky o situaci prostřednictvím sociálních médií. Dále nabídlo alternativní menu a snažilo se minimalizovat dopad na zákazníky. KFC také průběžně informovalo o situaci a postupu řešení problému. Díky rychlé a efektivní reakci se KFC podařilo minimalizovat škody na pověsti a udržet si zákazníky.

Příklad 3: United Airlines

V roce 2017 se na palubě letadla United Airlines objevila krize, když byl z letadla násilím vytažen pasažér. Společnost se okamžitě omluvila a nabídla kompenzaci postiženému. Dále přijala opatření, aby se podobná situace již neopakovala. United Airlines také průběžně informovalo o situaci a postupu řešení problému. Díky rychlé a efektivní reakci se United Airlines podařilo minimalizovat škody na pověsti a udržet si zákazníky.

Výše uvedené příklady ukazují, jak důležitou roli hraje krizová komunikace při řešení krizových situací. Rychlá a efektivní reakce, spolupráce s úřady a průběžné informování o situaci jsou klíčové prvky úspěšné krizové komunikace.

Nejčastější chyby

Krizová komunikace je klíčovým faktorem pro úspěšné zvládnutí krize. Přesto se však často stává, že organizace dělají chyby, které mohou vést k ještě větším problémům. V této části se podíváme na některé z nejčastějších chyb v krizové komunikaci a jak se jim vyhnout.

Nedostatečná příprava

Jednou z největších chyb, které organizace dělají, je nedostatečná příprava na krizovou situaci. Pokud organizace nemá připravený plán pro krizovou komunikaci, může se stát, že budou v krizi zcela ztraceni a nebudou vědět, co dělat.

Nesprávná reakce

Další chybou, kterou organizace často dělají, je nesprávná reakce na krizovou situaci. Pokud organizace nezvládne reagovat správně, může to vést k ještě většímu poškození pověsti a ztrátě důvěryhodnosti.

Nesprávné informace

Další chybou, kterou organizace dělají, je poskytování nesprávných informací. Pokud organizace poskytne nesprávné informace, může to vést k dezinformaci veřejnosti a ztrátě důvěryhodnosti.

Nezvládnutí kritiky

Poslední chybou, kterou organizace často dělají, je nezvládnutí kritiky. Pokud organizace neumí zvládnout kritiku, může to vést k ještě většímu poškození pověsti a ztrátě důvěryhodnosti.

Všechny tyto chyby mohou mít pro organizaci vážné následky. Proto je důležité, aby organizace měla připravený plán pro krizovou komunikaci, aby dokázala správně reagovat na krizovou situaci, aby poskytovala správné informace a aby uměla zvládnout kritiku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *