Bod Zvratu: Vzorec Pro Výpočet A Jak Číst V Grafu!

Bod Zvratu: Vzorec Pro Výpočet A Jak Číst V Grafu!

Pokud podnikáte nebo plánujete podnikání, je důležité znát koncept bodu zvratu. Bod zvratu je objem produkce, při kterém se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy. Od tohoto bodu se ve firmě či v projektu začíná tvořit zisk. Je to klíčový moment, na který by se měla soustředit každá firma, protože po jeho dosažení se začíná generovat zisk.

Definice Bodu Zvratu

Bod zvratu je významným pojmem v oblasti podnikání a finance. Jedná se o bod, kdy se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy. V tomto bodě firma nevydělává ani neztrácí peníze.

Tento bod se také nazývá bod zlomu nebo anglicky Break-Even Point (BEP). Od tohoto bodu se ve firmě začíná tvořit zisk. Pokud firma prodává více než je bod zvratu, začíná vydělávat peníze.

Bod zvratu se vypočítává jako součet fixních nákladů a variabilních nákladů dělený rozdílem mezi cenou a variabilními náklady na jednotku produktu. Výsledek představuje počet prodaných kusů, které firma musí prodat, aby se dostala do bodu zvratu.

Je důležité, aby firma věděla, jaký je její bod zvratu, aby mohla plánovat své podnikání a stanovit ceny produktů. Pokud firma stanoví cenu pod bodem zvratu, prodává se ztrátou. Pokud firma stanoví cenu nad bodem zvratu, vydělává peníze.

Výpočet Bodu Zvratu

Bod zvratu je důležitým ukazatelem pro každou firmu nebo projekt, protože od tohoto bodu se začíná tvořit zisk. Výpočet bodu zvratu je poměrně jednoduchý a závisí na několika faktorech.

Proměnné výpočtu

Při výpočtu bodu zvratu se používají tyto proměnné:

 • Cena produktu (P)
 • Množství prodaných produktů (Q)
 • Fixní náklady (FN) – náklady, které se nemění s objemem produkce
 • Variabilní náklady (VN) – náklady, které se mění s objemem produkce

Vzorec pro výpočet

Vzorec pro výpočet bodu zvratu je následující:

BEP = FN / (P - VN)

Kde:

 • BEP = bod zvratu
 • FN = fixní náklady
 • P = cena produktu
 • VN = variabilní náklady

Příklad výpočtu

Představme si, že vaše firma vyrábí a prodává hrnky. Cena jednoho hrnku je 50 Kč a variabilní náklady na jednoho hrnek jsou 20 Kč. Vaše fixní náklady jsou 1000 Kč.

Podle vzorce výše můžeme vypočítat bod zvratu:

BEP = 1000 / (50 - 20) = 50

To znamená, že musíte prodat alespoň 50 hrnků, aby se vaše celkové náklady vyrovnaly s celkovými výnosy a začal se tvořit zisk.

Je důležité si uvědomit, že výpočet bodu zvratu je závislý na mnoha faktorech, jako jsou ceny surovin, náklady na energii, mzdy zaměstnanců a další. Proto je důležité pravidelně aktualizovat výpočet bodu zvratu a sledovat, zda se situace nezměnila.

Jak Identifikovat Bod Zvratu v Grafu

Bod zvratu je důležitým faktorem pro každou firmu nebo projekt, protože to znamená, že se celkové náklady vyrovnají s celkovými výnosy a od tohoto bodu se firma začíná dostávat do zisku. Identifikovat tento bod v grafu může být užitečné pro plánování budoucích kroků a rozhodování.

Existuje několik způsobů, jak identifikovat bod zvratu v grafu. Jedním z nich je hledání průsečíku mezi křivkou nákladů a křivkou tržeb. To znamená, že bod zvratu je tam, kde se tyto dvě křivky kříží. Tento průsečík může být snadno identifikován vizuálně v grafu.

Dalším způsobem, jak identifikovat bod zvratu v grafu, je hledání místa, kde se křivka nákladů začíná zvedat. To znamená, že bod zvratu je tam, kde se křivka nákladů začíná stoupat. Poté, co jste tento bod identifikovali, můžete zkontrolovat, zda se křivka tržeb začíná zvedat rychleji než křivka nákladů, což znamená, že firma začíná tvořit zisk.

V grafu můžete také identifikovat bod zvratu pomocí horizontální čáry, která představuje celkové náklady. Poté můžete hledat, kde se křivka tržeb protíná s touto horizontální čarou, což znamená, že se celkové náklady vyrovnaly s celkovými výnosy.

Všechny tyto způsoby jsou užitečné pro identifikaci bodu zvratu v grafu a mohou pomoci firmám a projektům plánovat svou budoucnost a rozhodovat se o dalších krocích.

Použití Bodu Zvratu v Praxi

Bod zvratu je důležitým ukazatelem pro každého podnikatele, který chce sledovat ziskovost svého podnikání. V praxi se tento ukazatel používá k určení minimálního objemu výroby, který je nutné dosáhnout, aby se začal tvořit zisk.

Jakmile dosáhnete bodu zvratu, začínáte generovat zisk. V opačném případě budete prodávat své výrobky za méně než náklady a budete tedy prodělávat.

Bod zvratu se vypočítává jako poměr fixních a variabilních nákladů a prodejní ceny. Pokud chcete vypočítat svůj bod zvratu, můžete použít následující vzorec:

Získaný výsledek vám řekne, kolik kusů musíte prodat, abyste dosáhli bodu zvratu.

Pokud víte, že vaše fixní náklady jsou například 20 000 Kč, variabilní náklady na jeden kus jsou 100 Kč a prodejní cena za jeden kus je 150 Kč, můžete vypočítat svůj bod zvratu pomocí vzorce:

Bod zvratu = 20 000 / (150 - 100) = 400 kusů

To znamená, že musíte prodat alespoň 400 kusů, abyste začali tvořit zisk. Pokud prodáte méně než 400 kusů, budete prodělávat.

Bod zvratu je užitečným nástrojem pro každého podnikatele, který chce mít přehled o ziskovosti svého podnikání. Pokud víte, kolik musíte prodat, abyste začali tvořit zisk, můžete lépe plánovat své podnikání a snižovat riziko prodělávání.

Bod zvratu není jediná metrika, kterou je dobré sledovat. Doporučujeme sledovat i metriku ROAS.

Rizika a Omezení Bodu Zvratu

Přestože Bod zvratu může být užitečným nástrojem pro řízení podniku, existují rizika a omezení, která musíte zvážit před jeho použitím.

Rizika

 • Nedostatečná přesnost: Bod zvratu je založen na předpokladu, že náklady a výnosy jsou konstantní, což nemusí být vždy případ. Pokud se náklady či výnosy změní, může se změnit i bod zvratu.
 • Omezení výpočtu: Bod zvratu se vypočítává na základě průměrných nákladů a výnosů, což může být nevhodné pro podniky s vysokou variabilitou nákladů a výnosů.
 • Nepřesné určení fixních nákladů: Bod zvratu zahrnuje fixní náklady, které jsou často obtížné určit přesně. Pokud jsou fixní náklady nesprávně určeny, může to vést k nepřesnému výpočtu bodu zvratu.

Omezení

 • Nepoužitelnost pro nové podniky: Bod zvratu se hodí především pro podniky, které již mají určitou historii a data o nákladech a výnosech. Pro nové podniky může být obtížné určit fixní náklady a předpokládané výnosy.
 • Nepoužitelnost pro podniky s nestabilními náklady a výnosy: Pokud má podnik nestabilní náklady a výnosy, může být bod zvratu nepoužitelným nástrojem pro řízení podniku. V takovém případě je nutné použít jiné metody pro řízení podniku.
 • Nepoužitelnost pro podniky s více produkty: Bod zvratu se hodí pro podniky, které vyrábí pouze jeden produkt. Pokud podnik vyrábí více produktů, může být obtížné určit, jaké náklady a výnosy jsou spojeny s každým produktem.

Celkově lze říci, že Bod zvratu je užitečným nástrojem pro řízení podniku, ale musí být používán s opatrností a musí být zohledněna jeho omezení a rizika.

Často kladené dotazy

Jak udělat analýzu bodu zvratu?

Analýza bodu zvratu je proces, který se používá k určení kritických bodů v podnikání. Tento proces zahrnuje určení fixních nákladů, jednotkových nákladů a prodejní ceny. Poté se vypočítá bod zvratu a provozní Paka. Analýza bodu zvratu umožňuje firmě určit, kolik musí prodávat, aby pokryla náklady a dosáhla zisku.

Jaký je rozdíl mezi bodem zvratu a bodem zlomu?

Bod zvratu a bod zlomu jsou synonyma a označují stejný bod, kdy se náklady rovnají výnosům. Tento bod umožňuje firmě určit, kolik musí prodávat, aby pokryla náklady a dosáhla zisku.

Závěr

Výpočet bodu zvratu je poměrně jednoduchý a spočívá v porovnání celkových nákladů a celkových výnosů. Pokud jsou tyto dvě hodnoty stejné, pak je firma v bodu zvratu. Je důležité sledovat vývoj bodu zvratu v čase a přizpůsobovat podnikání tak, aby se zisk zvyšoval.

Bod zvratu je také důležitým ukazatelem pro investory a věřitele, kteří chtějí mít jistotu, že firma je schopna splácet své závazky a vytvářet zisk. Pokud firma není schopna dosáhnout bodu zvratu, pak je nutné provést změny v podnikání a snížit náklady nebo zvýšit výnosy.

Celkově je bod zvratu klíčovým ukazatelem pro každého podnikatele a je důležité mu věnovat pozornost. Sledování vývoje bodu zvratu a plánování budoucích kroků může pomoci firmě dosáhnout finanční stability a růstu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *