4 Typy Obchodních Společností V České Republice V Roce 2023

Typy Obchodních Společností

Obchodní společnosti hrají důležitou roli v ekonomické struktuře každé země. V České republice existují různé druhy obchodních společností, a každá z nich má své vlastní pluse a minusy. V tomto blogu se podíváme na čtyři základní druhy obchodních společností v České republice: Veřejnou obchodní společnost, Komanditní obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným a Akciovou společnost.

1.Veřejná obchodní společnost

VOS: Seznam Výhod & Nevýhod Pro Podnikání

Veřejná obchodní společnost, zkráceně VOS, je společnost tvořená minimálně dvěma osobami, které se společně podílejí na podnikání na základě společného jmění. Hlavní výhodou VOS je, že tito jedinci nenesou osobní odpovědnost za dluhy společnosti. Avšak složitost založení VOS a náklady spojené s jejím provozem, dělají z této formy obchodní společnosti méně populární volbu.

Společenské smlouvy jsou pro fungování společnosti klíčové. Díky nim mohou do společnosti přistoupit noví společníci a současní mohou odstoupit. Je však důležité dodržet minimální počet společníků, který stanoví zákon – alespoň dva. Stejně tak platí zákaz konkurence, který zabraňuje společníkům podnikat bez souhlasu ostatních ve stejném oboru, jako je obor společnosti. Ačkoliv základní kapitál pro vznik společnosti není povinný, zisk společnosti se rovnoměrně dělí mezi všechny společníky, pokud není uvedeno jinak v samotné společenské smlouvě. Proto by měli být společníci informováni a poradit se s právníkem ohledně obsahu společenské smlouvy, aby mohli být v budoucnu naprosto spokojeni s výsledkem.

2.Komanditní obchodní společnost:

Komanditní obchodní společnost, zkráceně KOS, je forma obchodní společnosti, kde jsou partneři rozděleni do dvou skupin: komplementářů a komanditistů. Komplementáři nesou plnou osobní odpovědnost za závazky KOS, zatímco komanditisté nesou odpovědnost pouze do výše svého vkladu. Komanditní společnost vyžaduje minimálně jednoho komplementáře a jednoho komanditistu. Tato forma obchodní společnosti je výhodná pro podnikání s omezenými zdroji.

V českém právním řádu existují různé formy společností a každá z nich má svá specifika. Jednou z nich je komanditní společnost, kde k vedení společnosti jsou oprávněni pouze komplementáři. Ti musí být současně statutárním orgánem společnosti a platí pro ně zákaz konkurence. Ostatní otázky, jako třeba rozdělení zisku či nárok na vrácení vkladu, rozhodují však všichni společníci většinou hlasů. Minimální vklad pro komanditistu je stanoven základním kapitálem ve výši 5 000 Kč. Pokud se o tuto formu společnosti rozhodnete, je dobré se detailně seznámit s jejími pravidly a požadavky.

3.Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným, zkráceně s.r.o., je nejpopulárnější formou obchodní společnosti v České republice. Jde o společnost tvořenou nejméně jedním zakladatelem, který ručí za její závazky pouze do výše svého vkladu. Zakladatelé s.r.o. tak nemusejí nést plnou osobní odpovědnost za dluhy společnosti. Další výhodou s.r.o. je snadné založení a nízké náklady na provoz.

Založení společnosti s ručením omezeným se může zdát složité kvůli požadované výši základního kapitálu a dalším povinnostem. Nicméně, tento typ společnosti může být založen i jedinou osobou, až do maximálního počtu 50 společníků, kteří jsou povinni splatit minimální vklad ve výši 20 000 Kč každý. Jejich ručení se pak omezuje na nesplacený vklad do společnosti. Nejvyšším orgánem je valná hromada, jež rozhoduje o zásadních záležitostech, jako je rozdělení zisku či zrušení společnosti. Dozorčí rada zajišťuje kontrolu nad činností jednatelů a podává zprávy valné hromadě. Nakonec, rozdělení zisku závisí na výši každého společníkova vkladu.

4.Akciová společnost

Akciová společnost, zkráceně a.s., je obchodní společnost s ručením omezeným. Podnikání a správa majetku se řídí akciemi, což znamená, že kapitál a majetek společnosti je rozdělen do akcií. Tyto akcie následně nabízejí možnost investovat v obchodní společnosti. Hlavní výhodou a.s. je snadná změna vlastnické struktury a možnost získávání kapitálu prostřednictvím prodeje akcií. Mezi nevýhody patří komplexní systém správy a vysoké náklady na založení a provoz.

Akciová společnost je typem společnosti, která má svůj základní kapitál rozdělený na určitý počet akcií. Každá akcie má svou jmenovitou hodnotu, kterou je uvedena na akcii, a poté kurzovní hodnotu, kterou lze použít při obchodování na trhu. Je povinné mít základní kapitál ve výši 2 000 000 Kč, při veřejné nabídce akcií však musí být výše 20 000 000 Kč. Společnost nese zodpovědnost za své závazky celým svým majetkem. Valná hromada, představenstvo a dozorčí rada jsou hlavními orgány této společnosti. Všechno tohle dává dohromady jednu z nejrozšířenějších forem podnikání v České republice.

Jaký typ společnosti se hodí pokud s podnikáním teprve začínáte?

Pokud s podnikáním teprve začínáte, je společnost s ručením omezeným obecně nejvhodnější formou společnosti, protože nabízí nízké počáteční náklady a omezenou osobní odpovědnost. Založení a provozování společnosti s ručením omezeným je také poměrně jednoduché. Pokud však vaše podnikání vyžaduje velké investice nebo má mnoho společníků, může být vhodnější akciová společnost. Nakonec nejlepším způsobem, jak se rozhodnout, který typ společnosti je pro vás vhodný, je požádat o radu právní odborníky a prozkoumat různé možnosti.

Závěr

Je důležité při volbě typu obchodní společnosti zvážit své cíle, zdroje a právní riziko. Každá forma obchodní společnosti má své vlastní pozitiva a negativa, a volba by měla být prokázána pečlivým zvážením. Bez ohledu na typ obchodní společnosti je ale důležité mít jasnou vizi, plán a strategii pro dosažení úspěchu.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *