Co Je To SWOT Analýza? Jak Ji Provést Krok Za Krokem + Příklad

Co Je To SWOT Analýza? Jak Ji Provést Krok Za Krokem + Příklad

SWOT analýza je nástroj pro hodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb vašeho podnikání. Pokud pochopíte, co jsou tyto čtyři složky, můžete lépe připravit své podnikání na úspěch v budoucnosti. Tento příspěvek na blogu poskytne přehled o tom, jak provést SWOT analýzu a jak může být pro vaše podnikání přínosná.

Co je to SWOT analýza?

Analýza SWOT je účinná technika, která pomáhá podnikům vyhodnotit jejich silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Je to účinný nástroj pro posouzení současného stavu firmy a navržení budoucích strategií. Pomocí analýzy SWOT můžete zpochybnit rizikové předpoklady a odhalit slepá místa ve své výkonnosti. Navíc vám umožní porovnat interní a externí faktory, které mohou ovlivnit vývoj vaší organizace.

Silné stránky jsou vlastnosti vaší firmy, díky nimž se odlišuje od konkurence. Mohou to být zdroje, které máte k dispozici, nebo pozitivní zpětná vazba od zákazníků. Slabými stránkami může být cokoli od menšího množství zdrojů než u konkurence až po potenciální hrozby ze strany konkurence. Příležitosti jsou obvykle trendy nebo vnější faktory, které vám mohou poskytnout výhodu, pokud je správně využijete. A konečně hrozby jsou rizika, která by mohla poškodit vaši společnost, pokud na ně nebudete předem dostatečně připraveni.

Jak si připravit materiály pro SWOT Analýzu

Provedení SWOT analýzy zahrnuje vytvoření čtyř seznamů: Silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby. V úvahu je třeba vzít jak interní, tak externí faktory, protože ty poskytnou cenné informace o výkonnosti vašeho podniku. Začněte tím, že si položíte otázky typu: „Co dělám dobře?“, „Kde mám méně zdrojů než ostatní?“ nebo „Jak mohu své silné stránky proměnit v příležitosti?“ Jakmile si seznamy zapíšete, uspořádejte všechny čtyři dohromady v jednom pohledu – sestavte matici abyste je mohli snadno porovnat vedle sebe a identifikovat mezi nimi souvislosti, které můžete dále zkoumat.

Jak provést SWOT analýzu společnosti

Při provádění analýzy SWOT je důležité shromáždit informace od všech zúčastněných stran včetně zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů, aby bylo hodnocení důkladné. Při shromažďování údajů je důležité si ujasnit, jaký typ informací je potřeba – například zpětná vazba od zákazníků nebo prodejní čísla za několik posledních čtvrtletí -, aby každý věděl, co má poskytnout. Po shromáždění všech údajů je čas začít analyzovat každou složku zvlášť.

1.Silné Stránky

U silných stránek se zaměřte na to, čím vaše organizace vyniká ve srovnání s konkurencí. Položte si otázky jako např: Co děláme lépe než ostatní? Jaké hodnoty jsou hnacím motorem našeho podnikání? Jaké jedinečné nebo levné zdroje máme k dispozici, k nimž ostatní nemají přístup? Zvažte svou jedinečnou prodejní nabídku (Unique Selling Proposition – USP), protože ta může být jednou z vašich hlavních výhod. Dále se na ni podívejte z pohledu konkurence – jaké faktory vám dávají výhodu oproti nim? Nezapomeňte, že jako silné stránky by měly být označeny pouze ty věci, které přinášejí jasnou výhodu.

2.Slabé Stránky

Při hledání slabých stránek zvažte oblasti, ve kterých můžete mít ve srovnání s ostatními podniky v oboru nedostatky. Oblasti, jako je nedostatek zdrojů nebo zastaralé procesy, mohou vyžadovat další rozvoj. Zohledněte také případnou zpětnou vazbu od zákazníků, která by mohla odhalit slabé stránky v rámci konkrétních produktů nebo služeb, které nabízíte.

3.Příležitosti

Příležitosti mohou přinést nové technologie, měnící se trhy nebo preference zákazníků, které poskytují nové možnosti růstu. Zvažte případnou spolupráci s partnery nebo společné podniky, které by vám mohly poskytnout přístup k novým dovednostem a schopnostem, jež by mohly být pro podnik dlouhodobě přínosné.

4.Hrozby

Hrozby jsou vnější prvky, které mohou způsobit narušení, od ekonomických podmínek nebo právních změn až po aktivity konkurence nebo nové subjekty vstupující na trh. Pokud si budete těchto vnějších problémů vědomi, můžete plánovat dopředu a zavést strategie pro případ, že by se v budoucnu staly skutečností.

Celkově je analýza SWOT účinným způsobem, jak získat komplexní představu o situaci vaší organizace, abyste byli lépe připraveni na budoucí události, a to jak dobré, tak špatné!

Praktický Příklad Provedení SWOT Analýzy

Závěr

Správná analýza SWOT poskytuje neocenitelný vhled do současného stavu vaší organizace, který lze následně využít při rozhodování do budoucna a zajistit tak dlouhodobou udržitelnost vašeho podnikání. Při pravidelném provádění může tato technika pomoci udržet podniky dostatečně agilní, aby si udržely náskok před měnícími se trendy ve svém oboru tím, že jim poskytne náskok před jejich konkurenty, kteří nemusí vědět, jak na tom jsou, dokud není příliš pozdě! Pokud jste to tedy ještě neudělali, začněte ještě dnes s komplexním přehledem toho, jak si vaše společnost právě teď stojí, pokud jde o její silné stránky slabé stránky příležitosti a hrozby!

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *