Kdo to je Notář a jaké služby nabízí?

Kdo to je Notář a jaké služby nabízí?

Notář je nejdůležitější osobou v právních záležitostech. Jeho role se neomezují pouze na notářské akty a podepisování dokumentů, ale také na sestavování závětí, založení společnosti a řešení dědických sporů. Pokud se potřebujete ujistit, že vaše práva a povinnosti budou respektovány, notář může být vaším nejlepším spojencem. V této příručce se dozvíte více o tom, kdo notář je, co dělá a jaké služby nabízí.

Kdo je to notář?

Notář je fyzická osoba, která má právnické vzdělání. Notář je schopen zajistit celou škálu služeb a některé z nich se souvisejí i se založením obchodní společnosti. Jiné služby zase využívají i běžní občané. Notář je státem pověřenou osobou. Jeho služby můžete využít tehdy, když potřebujete sepsat veřejnou listinu nebo například chcete dát nějaké prostředky do úschovy. Notář vykonává notářský úřad.

Co dělá notář

Notář může řešit řadu záležitostí:

Patří mezi ně sestavení a ověření notářských listin. Notář může například sestavit závěť, vyhotovit smlouvu o budoucí kupní smlouvě, dědickou smlouvu nebo smlouvu o darování. Notář může také založit společnost nebo s.r.o. Svépomocí lze sice založit společnost, ale bez notáře a dokladů o zaplaceném kapitálu se tato společnost nebude moci zapsat do obchodního rejstříku.

Pokud plánujete koupit nebo prodat nemovitost, také budete potřebovat notářskou listinu. Notářská listina svědčí o tom, že kupující doopravdy zaplatil a prodávající skutečně převzal peníze. Notář také zajišťuje, aby proběhla řádná registrace a přepis v katastru nemovitostí.

Proč jsou jejich služby důležité

Notářské ověření je důležitý právní proces, který pomáhá zajistit, aby se předešlo sporům a aby byly vyřešeny včas. Zahrnuje ověřování listin, podpisů a dalších právních záležitostí, aby byla zaručena jejich platnost. Běžným příkladem, kdy je notář kontaktován, může být situace týkající se koupě nemovitosti. Kupující i prodávající chtějí mít jistotu, že peníze budou připsány až po zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí – nebo že platba bude prodávajícímu vyplacena až po převodu vlastnictví nemovitosti.

Notáři jsou také běžně využíváni při sepisování závětí a dědických smluv a také předmanželských smluv, které pomáhají předejít budoucím sporům o společný majetek. Notáři mohou rovněž provádět úkony související s obchodním právem, jako je ověřování listin nebo ověřování podpisů, aby byla zaručena jejich pravost. Využitím notáře mohou mít všechny zúčastněné strany klid, protože vědí, že jejich práva a povinnosti týkající se jakékoli transakce budou právně podpořeny neutrální třetí stranou.

Jak se stát notářem

Požadavky na notáře jsou velmi přísné. Aby některá osoba mohla být notářem, musí být držitelem státního občanství ČR, být svéprávná a bezúhonná, dosáhnout vysokoškolského magisterského vzdělání v některém z právních oborů a získat minimálně pětiletou notářskou praxi. Tato praxe nejčastěji probíhá na pozici notářského koncipienta nebo kandidáta, který pracuje u některého notáře či notářky. Každý notář také musí mít odpovídající pojištění a platit poplatky státu.

Závěr

Notář je důležitou osobou v oblasti práva. Jeho hlavní úkoly souvisí s ověřováním nejrůznějších dokumentů, jako jsou závěti, smlouvy o darování a sestavování notářských listin. Notář také zajišťuje, aby byly dodrženy právní předpisy a zákony upravující jednotlivé oblasti. Pokud se ocitnete v nějakém právním sporu nebo pokud potřebujete sestavit závěť nebo založit společnost, notář je tu, aby vám pomohl. Důrazně doporučujeme, abyste v každém případě vyhledali notáře, aby se ujistil o tom, že vaše dokumenty budou sestaveny a ověřeny v souladu s platným právem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *